tlumočení v Itálii

Odkaz na seznam českých profesionálních tlumočníků pro tlumočení v Itálii najdete např. na stránkách Českého velvyslanectví v Římě , kde si můžete stáhnout seznam českých tlumočníků zapsaných při některém z italských soudů https://www.mzv.cz/rome/it/visti_e_informazioni_consolari/elenco_degli_interpreti_della_lingua.html

Podobné seznamy zřizuje ve smyslu nařízení 2010/64 EU o právu na tlumočení a překlad stále více soudů v Itálii. Tlumočníci patří do seznamu soudních znalců, tzv. CTU, kde je třeba vyhledat kategorii „Materie“ –Traduttori e interpreti a pak podle jednotlivých jmen příslušný jazyk ceco. Seznam soudních tlumočníků při soudu v Boloni u kterého jsem zapsaná najdete zde: https://www.tribunale.bologna.giustizia.it/albo-consulenti-tecnici-d-ufficio 

čeština tlumočení v Itálii Magdalena Legerska


Označeno s:
Označeno v Senza categoria

Výhody obchodního jednání s tlumočníkem

účinná komunikace a předávání myšlenek

Ano, angličtina je v běžném obchodní styku často dostačující, ovšem jednání za přítomnosti tlumočníka má zvláště v Itálii spoustu výhody. Pojďme se podívat v čem tyto výhody spočívají.

Rychlý průběh

Přesná a konkrétní interpretace vlastních myšlenek a záměrů dává možnost rychleji dosáhnout cíle jednání. V lepším případě toho zamýšleného, v opačném, ale nikoliv horším případě aspoň víte na čem jste a nemusíte dále ztrácet čas.

Čas na rozmyšlenou

Fakt, že konsekutivní tlumočení probíhá v blocích vám dává čas na rozmyšlenou (tím spíš, pokud aspoň částečně rozumíte zdrojovému jazyku) připravit se během tlumočení dobře na odpověď anebo si dělat poznámky.

Záruka precizní interpretace

Je tou největší výhodou tlumočení během obchodního jednání, což dvojnásob platí při sjednávání cen a smluvních podmínek, kdy jediné slovo může změnit význam komunikace s následky které se těžko a zdlouhavě odstraňují. Je to mimořádně důležité především při definicích odborných pojmů vyloučí případná nedorozumění na kterékoliv straně.Mnohdy se během odborných jednání používá specifický jazyk, který není zcela srozumitelný účastníkům, kteří ovládají italský jazyk, jako jazyk mateřský a používané termíny nelze vykládat přibližně. 

Výhoda tlumočníka v Itálii

Pokud se vaše jednání odehrává u klienta v Itálii je rozhodně výhodnější sjednat si tlumočnické služby přímo v Itálii. Cena za tlumočení v Česku i v Itálii je dnes už víceméně stejná a nemusíte tlumočníkovi platit ubytování a vozit ho sebou. Vzhledem k tomu, že bydlím přímo v centru Itálie, v Boloni odkud se během 1-3 hodin dostanu vlakem do všech důežitých měst Střední a Severní Itálie jako je např. Padova, Modena, Benátky, Miláno a Řím. Pracuji jako tlumočník jazyků italština, čeština slovenština od roku 1992 a mám bohaté zkušenosti se simultánním i konsekutivním tlumočením při technických jednáních z oboru strojírenství, automobilový průmysl odpadové hospodářství a ekologie, obalová technika, audity, konference, semináře a obchodní jednání obecně.

Kdy je přítomnost tlumočníka nezbytná

Existují případy, kdy je přítomnost tlumočníka daná ze zákona každému, kdo prohlásí , že italský jazyk neovládá. Podrobné informace najdete na https://www.mvcr.cz/clanek/jednaci-jazyk-a-tlumoceni.aspx . Typické situace jsou tyto:

 • Správní a trestní řízení v Itálii , kdy má účastník právo hájit svá práva a český občan, v tomto případě cizinec musí nejprve porozumět smyslu jednání, pak teprve na něj můţe reagovat. Viz také na stránkách Ministerstva vnitra
 • Notářské úkony a notářské zápisy obecně sepsané a registrované na území Itálie, např. Plná moc, Kupní smlouva, Převod vlastnických práv apod.

Pro bližší informace o tlumočení z češtiny do italštiny na území Itálie mne nezávazně kontaktujte. Ráda vám zašlu reference a cenovou kalkulaci na konkrétní servis.


Označeno s:
Označeno v Senza categoria

Překlady českých úředních dokumentů v Itálii

Jaký je nejjednodušší postup pro získání překladu úředních listin z České Republiky?

úřední překlady českých dokumentů co a jak je třeba nechat přeložit?

Prakticky potřebujete překlady všech úředních listin, které jste získali v České Republice a které budete předkládat italským úřadům anebo svému zaměstnavateli:

 • Rodný list
 • Oddací list
 • Rozsudek o rozvodu
 • Maturitní vysvědčení
 • Vysokoškolský diplom
 • Výpis z rejstříku trestů

K tomu, aby italské úřady uznaly vaše dokumenty v českém nebo slovenském jazyce musejí mít úřední překlad , tzv. traduzione giurata, který vám zhotoví překladatel s registrací při jakémkoliv italském soudu. Podle nejnovější právní úpravy z 2019 existuje možnost vyžádat si některé ze základních osobních dokumentů (např. Rodný list) na tzv. Evropském formuláři. Takový dokument je již v originále vícejazyčný a není třeba platit za překlad a úřední ověření a kolkové známky. Bližší informace najdete zde [[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/…]]

Kde najít úředního překladatele v Itálii?

Seznam úředních překladatelů je k dispozici u každého občanskéh soudu v Itálii a seznam registrovaných soudních překladatelů jazykové kombinace čaština -italština najdete na stránkách České ambasády v Římě na

Označeno s:
Označeno v Senza categoria

Jak postupovat při jednání s italským partnerem


Poznatky z tlumočení čeština – italština pro obchodní jednání

Ve srovnání s Čechy přecházejí Italové rychleji do neformálního oslovování jménem a do tykání. Nicméně první kontakty jsou přirozeně zpravidla formální, přičemž Italové dbají na používání akademických titulů (u vysokoškoláků je tradiční oslovení „Dottore“ v případě absolventů technických škol „Ingegnere“) a pracovních funkcí, jimiž se odlišuje hierarchické postavení pracovníků firem (např. Direttore).

Při obchodním jednání se vyplácí nechat italské zákazníky zpočátku vést rozhovor, protože přímočarost obchodního rozhovoru může působit stroze a úsečně. To neodpovídá italské kultuře, která je uvolněná. Italové z našeho pohledu působí až „upovídaně“. Ostatně zejména angličtina, ale i čeština ve srovnání s italštinou působí stroze a je mnohem „méně košatá“.

Je samozřejmě dobré být opatrní při negativních komentářích o Itálii. Co Naopak vděčné téma, které Italové, zejména muži ocení jsou debaty poznámky o italském fotbalu, stylu, kuchyni a vděčným tématem pro obě strany je i politické situace Česku a v Itálii.

Označeno v Senza categoria

Výběrová řízení v Itálii

Úspěch ve výběrovém řízení závisí zcela jistě na kvalitě technických a ekonomických parametrůch nabízených uchazečem a zpracovaných v jeho nabídce ale zároveň i na přesném, rychlém a kvalitně provedeném překladu zadávací dokumentace do italštiny a následovný překlad vypracované technické a ekonomické nabídky do češtiny.

Překlad technické a právní dokumentace do italština čeština

V účasti na výběrovém řízení je tedy profesionální a zkušený překladatel velmi významnou součástí a firmy si toho většinou jsou velmi dobře vědomy. Profesionální překladatel je ten, který může spolehlivě prokázat své odborné znalosti a má víceletou praxi v oboru technických, ale i právních překladů. a vyzná se nejen v technických oborech, ale zná i legislativu, zákony a směrnice.

V každém případě má zadání překladů do italštiny zkušenému překladateli nesporné výhody:

 • přímý kontakt
 • ekonomická úspora
 • rychlá zpětná vazba
Označeno v Senza categoria

výměna českých a slovenských SPZ za italské

Co je potřeba k přihlášení auta s českou SPZ v Itálii

Od ledna 2019 platí povinnost výměny českých SPZ na italské, a to do 60 dní od nahlášení pobytu v Itálii.
Občané, kteří mají v Itálii bydliště a dlouhodobě používají auto s českou či slovenskou SPZ značky je musí přihlásit v Itálii. Doklady v českém či slovenském jazyce musejí mít úředně provedený překlad do italštiny se všemi náležitostmi.
Úřední překlad sa týka technického průkazu, event. potvrzení o odhlášení vozidla, Překlad musí zhotovit překladatel, který je registrovaný v seznamu soudních tlumočníků.

Článek 93 1bis Italského Silničního zákona zakazuje jízdu ve vozidlech s cizí státní značkou po uplynutí 60 dnů od nahlášení bydliště osoby v Itálii. Výjimku tvoří vozidla na leasing, užívané na základě smlouvy nebo patřící firmě se sídlem v jiném členském státu EU. Pokud výše uvedené řidič neprokáže potřebné dokumenty dostane pokutu 250 Eur a má 30 dní na nápravu situace.

Dokumenty pro přihlášení auta v Itálii

Technický průkaz neboli osvědčení o registraci vozidla (malý a velký techničák) společně s úředním překladem do italštiny, který předložíte na nejbližší pobočce úřadu Centrální registr vozidel italský PRA . V případě, že máte auto pro služební použití v Itálii je třeba nechat přeložit i příslušnou smlouvu. Podrobné informace o přihlášení a registraci auta najdete na stránkách ACI http://www.aci.it

Jak získat úřední překlad do italštiny

Na zhotovení úředně ověřeného překladu stačí poslat fotokopie dokumentů jako přílohu e mailem. Originál ověřeného úředního překladu vám zašlu doporučeně na vaši adresu v Itálii.

Označeno s: ,
Označeno v Senza categoria

Kolik stojí špatně provedený překlad ?

Studie, kterou vypracovala Evropská komise popisuje metody pro výpočet nákladů vzniklých ze špatně provedeného překladu a následky pro občany nebo pro podniky z chyb anebo z nejistoty právního výkladu .

Tato studie jasně ukazuje, že potřeba kvalitně provedeného překladu je důležitá a vynaložené náklady za to stojí. Investovat do kvality znamená nejen kontrolu kvality během procesu překládání ale i odbornou přípravu a neustálé vzdělávání překladatele, používání překladatelské nástroje (CAT) , specifické pomůcky pro vyhledávání terminologie atd. to jsou důležité investice , které zaručí, že tato kvalita bude předána i zákazníkovi.

Opravovat chyby je daleko dražší než dobře odvedená práce. A dobře odvedenou práci může zaručit jen profesionálně připravený překladatel, který má výše uvedené předpoklady. Zvýšit kvalitu znamená snížit náklady vyplývající z nápravy nekvalitní práce . Náklady na opravu špatně provedeného překladu dosahují 25 % – 40 % celkových nákladů a zahrnují nejen dodatečné náklady na jeho opravu, ale i náklady na nápravu případných důsledků, cenu nových výtisků u manuálů a za ztrátu image, které takový překlad způsobí.

Označeno v Senza categoria